2023 PROJESİ ERASMUS+ KA131 GİDEN PERSONEL DERS VERME BAŞVURU DUYURUSU

2023 PROJESİ ERASMUS+ KA131 GİDEN PERSONEL DERS VERME

BAŞVURU DUYURUSU

(2023-1-TR01-KA131-HED-000113022 ve Bartın Üniversitesi Erasmus Konsorsiyum 2023-1-TR01-KA131-HED-000143821)

Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA131 (Programla İlişkili Ülkeler) Personel Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

İLAN TARİHİ: 25 MART 2024

SON BAŞVURU TARİHİ: 28 NİSAN 2024  (SAAT 16.59'A KADAR)

Başvuru ekranına https://turnaportal.ua.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Çankırı Karatekin Üniversitesi personeli (akademik) olmak,
 • Merkezi yabancı dil sınavlarından (veya 06.04.2021 tarihli ÖSYM Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerlikleri Dokümanında belirtilen bu sınavlara eşdeğer sayılan uluslararası yabancı dil sınavlarından herhangi birinden), (Doktorasını yurtdışında yapanların veya yurtiçi yüzde yüz İngilizce programlarından mezun olanların 2000 yılı öncesi dil puanları da kabul edilecektir.)
 • Ders verme hareketliliğine başvuran personel için yabancı dil puanının (İNGİLİZCE) en az 65 puana sahip olmak,

 

TANIMLAR

Personel Hareketliliği Faaliyetleri

Faaliyetlerin Tanımı

Personel Ders Verme Hareketliliği

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, AB üyesi veya Programla ilişkili ülkelerden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda Erasmus+ kurumlararası anlaşma imzalanan bir yükseköğretim kurumundaki öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme hareketliliği kapsamında, bir işletmede çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesi de mümkündür. İşletmeden ders vermek üzere davet edilecek personelin yurtdışında bir işletmede, eğitim merkezinde, araştırma merkezinde, ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluşta istihdam edilmekte olması gerekmektedir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Hibesi Türkiye’deki ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunun Erasmus hareketlilik bütçesinden ödenerek davet edilecek kişi ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarından olamaz.

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Erasmus Ders Verme Hareketliliği Hedefleri:

 • Hareketlilik programına katılamayan öğrencilere farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin bilgi ve deneyiminden faydalanma imkânı vermek,
 • Pedagojik yöntemler konusunda uzmanlık ve deneyim değişimini teşvik etmek,
 • Yükseköğretim kurumlarına sundukları derslerin çeşit ve içeriğini genişletme ve zenginleştirme konusunda destek olmak.

Ders Verme Hareketliliğine Katılabilme Şartları:

 • Hareketlilikten faydalanmak isteyen akademik personelin kurumumuzda tam/yarı zamanlı istihdam edilmiş olması gerekmektedir.
 • Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilecek olan ECHE sahibi kurum ile Çankırı Karatekin Üniversitesi arasında kurumlar arası anlaşma olması gerekmektedir.

Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, Programla ilişkili ülkeler ile hareketlilikte seyahat hariç en az ardışık 2 gündür. Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi gerekmektedir.)

Ders verme ve eğitim alma faaliyetinin bir arada gerçekleştirildiği durumlarda, asgari ders verme süresi bir hafta ya da kısa süreli faaliyetler için 4 saattir. Programla ilişkili ülkelerden birinde yerleşik bir işletmede veya yukarıda verilen kuruluşlarda çalışan personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda, öğrencilere ders vermek üzere davet edilen personel için asgari hareketlilik süresi seyahat günleri hariç asgari 1 gün olup asgari ders saati uygulaması bulunmamaktadır.

Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]1[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]] dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

Personel Hareketliliğinde Süreler

 1. Faaliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.
 2. Personel hareketliliği faaliyetleri, Merkezle imzalanan sözleşme bitiş tarihinden sonraya sarkamaz.

Personel Hareketliliğinde Özel Durumlar

Personel hareketliliği, ders verme faaliyeti eğitim alma faaliyetiyle birleştirilerek gerçekleştirilebilir. Bu kombinasyon, bütün olarak bir ders verme faaliyeti olarak değerlendirilir. Yararlanıcı Modülüne (BM) Ders Verme faaliyeti olarak raporlanır.

Ders verme ya da eğitim alma faaliyeti aynı ülkede birden fazla ev sahibi kurum/kuruluşta gerçekleştirilebilir. Bu durum asgari faaliyet süresinin uygulandığı tek bir ders verme ya da eğitim alma faaliyeti olarak değerlendirilir.

 

NOT: ÇAKÜ Rektörlüğü personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresini 10 saat olarak önermektedir.

NOT: Erasmus Koordinatörlüğümüze hareketlilikten sonra e-devlet üzerinden alınacak yurda giriş-çıkış belgesinin teslim edilmesi gerekmektedir.

NOT: Asıl olarak seçildikten sonra personelin hareketlilikten vazgeçmesi için belirlenen son tarih 30 EYLÜL 2024’tür. Hakkından feragat etmek için personelin Erasmus Koordinatörlüğüne e-posta ile bilgi vermesi gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan feragat başvurularında personelin bir sonraki başvurusunda puanı (10 puan) eksiltilecektir.

NOT: Asıl olarak seçilen personelin belgelerini tamamlaması için belirlenen son tarih 30 EYLÜL 2024’tür. Belgelerini bu tarihten sonra tamamlayan ya da belgelerini Erasmus koordinatörlüğümüze teslim etmeyen personelin yerine yedek listedeki personel hareketliliğe hak kazanacaktır. Belirtilen tarihe kadar belgelerini teslim etmeyen ve/veya feragat etmeyen personelin bir sonraki başvurusunda puanı (10 puan) eksiltilecektir.

NOT: Hareketliliği gerçekleştiren personelin yurda dönüş sonrası, gerçekleştirdiği faaliyet hakkında birim/bölüm/fakülte/üniversite içerisinde 15-20 dakikalık bir sunum gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ders verme hareketliliğine ve eğitim alma hareketliliğine katılan personel dönüş sonrası faaliyetleri hakkında (ders verdiğini ya da eğitim aldığını) kanıtlayıcı fotoğraflar sunmak zorundadır.

BAŞVURU

Erasmus personel hareketliliği faaliyeti kapsamında alınacak tüm başvurular https://turnaportal.ua.gov.tr/ adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacaktır.

NOT: Başvuru yoğunluğuna göre Komisyon kararınca birimlere kalan kontenjan dağıtılacaktır. Sıralama, başvuru sahiplerinin puan üstünlüklerine göre olacaktır. Her bölümden bir asıl seçilecektir. Aynı bölümden başvuranlar puan üstünlüğüne göre kendi içinde değerlendirilecektir. İlk defa gidecekler önceliklendirileceği için aynı birimden puanı yüksek iki ya da daha çok başvuru olması halinde öncelik daha önce hareketlilik gerçekleştirmemiş personelin bulunduğu bölüme verilecektir.

NOT: Birimlere ayrılan kontenjanların boş kalması durumunda diğer birimlerden hiç hareketliliğe katılmama durumuna göre ASIL aday belirlenecektir. Asıl adayın belirlenmesinde puan üstünlüğü dikkate alınacaktır.

NOT: Hibe hesaplaması personelin yüklemiş olduğu davet mektubundaki ya da öğretim anlaşmasında beyan ettiği ülkeye/üniversiteye ve seyahat bandına göre yapılacaktır. Daha sonra ülke değiştirmek isterse yüksek hibeliden düşük hibeliye geçiş mümkün iken, düşük hibeli 3. ve 2. Kategoriden 1. Kategoriye geçiş aynı hibe miktarları ve bir üst dilim seyahat desteği ile uygun değildir. Yararlanıcı ülke değiştirmek isterse ilk belli olan hibesine göre hesaplama yapılacak gerekirse hibe verilen gün sayısı azaltılacaktır.

NOT: Personel tarafından Öğretim Anlaşmasının (Teaching Agreement) eksiksiz ve İngilizce doldurulması  gerekmektedir. Doldurulmamış ya da eksik doldurulmuş (Teaching Agreement) anlaşmasının olması durumunda başvuru sahibinden 25 (yirmi beş) puan düşülecektir. Bu belgede mutlaka gidilecek ülke ismi belirtilmelidir.

NOT: 2023 Erasmus+ KA131 hareketlilik projesinden ikinci bir ilana çıkılması durumunda, 2023-2024/2025 döneminde Erasmus+ KA131 hareketlilik projesinden faydalanmış personelden başvuru yapması halinde 25 (yirmi beş) puan düşülecektir.

NOT: Erasmus Koordinatörlüğümüzün başvuru aşamasında sisteme müdahale etmesi mümkün değildir! Herhangi bir hata olması durumunda koordinatörlüğümüze e-posta ya da telefon yoluyla ulaşınız. Ulusal Ajans’a sistemsel hatalar koordinatörlüğümüz tarafından bildirilecektir.

NOT: Koordinatörlüğümüzün başkası adına başvuru ya da belge yükleme yapması yasaktır!

Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanmak isteyen akademik personelin taslak Öğretim Anlaşması’’ (Teaching Agreement) https://erasmus.karatekin.edu.tr/tr/ders-verme-hareketliligi-20761-sayfasi.karatekin  ile başvuru yapması gerekmektedir. Öğretim Anlaşması (Teaching Agreement) (Başvuruda taslak program sunulacaktır)

Not: Sıralama fakülte/bölüm/birim içinde başvuru sahiplerinin puan üstünlüklerine göre olacaktır.

 

İtiraz Süreci

Personel hareketliliği başvuruları değerlendirmeleri, ilanlar sona erdikten sonra 10 (on) iş günü içerisinde açıklanır. Personel sonuçlarına itirazlar; sonuçlar açıklandıktan 3 (üç) iş günü içerisinde yapılmalıdır.

Personel itirazları e-posta ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne değil, https://cakumer.karatekin.edu.tr/  üzerinden Genel Sekreterlik makamına yazılı olarak yapılır. Genel Sekreterlik makamı itiraz dilekçesini Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus+ Komisyonuna iletir. Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus+ Komisyonu, itirazları 10(on) iş günü içerisinde değerlendirir ve nihai sonuçlar Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün web sayfasında açıklanır. Kesin liste açıklanıncaya kadar kazanılmış hak gibi bir durum söz konusu değildir.

Bu tarihlerde yapılacak olarak itirazlar nedeniyle asıl ve yedeklerin durumunda değişiklikler olabilir. Bu nedenle süreci ve başvurunuzun durumunu dikkatle takip etmenizi rica ediyoruz.

Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacak ve listemiz son ve geçerli halini alacaktır. 

Zamanında itiraz edilmemiş ve sehven oluşmuş yanlış veya eksik puanlamadan bu tarih itibari ile ofisimiz sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

KONTENJANLAR

 

KONTENJAN

ÇERKEŞ MYO

                    3

ILGAZ TURİZM YÜKSEKOKULU

MYO

GIDA VE TARIM MYO

ELDİVAN SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

SOSYAL BİLİMLER MYO

KURŞUNLU MYO

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

                   4

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

                   4

SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

                   3

ORMAN FAKÜLTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

                   3

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

                   3

FEN FAKÜLTESİ

                   2

HUKUK FAKÜLTESİ

                   1

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

                   1

REKTÖRLÜK

                   1

TOPLAM

                  25

NOT: Son 5 asıl aday Bartın Üniversitesi tarafından hibelendirilecek olup belgeler Bartın Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğüne teslim edilecektir. Seçilecek son 5 aday puan üstünlüğüne göre belirlenecek olup en düşük puana sahip 5 aday Bartın Üniversitesi tarafından hibelendirilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Değerlendirme Ölçütleri T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) yayınlamış olduğu Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus+ Programı Yönergesi çerçevesinde Erasmus+ Seçim Komisyonu tarafından aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

2023 Projesi Erasmus+ KA131 Ders Verme Hareketliliği için Değerlendirme Ölçütleri

Erasmus ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere yapılan tüm başvurular ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır (Yukarıda belirtilen şartlar geçerlidir).

Komisyon tarafından yapılan değerlendirmelerde hareketliliğin bilimsel açıdan uygunluğu çerçeve olarak değerlendirilmekle birlikte, uzmanlık gerektiren detaylı bir akademik/bilimsel değerlendirme yapılamamaktadır. Komisyon, hareketlilik için yapılan tüm başvuruları, bir bütün olarak ele alarak, Ulusal Ajans’ın ve üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi, ülkemizin ve üniversitemizin uluslararası kimliğine ve gelişimine potansiyel katkısı, eğitim/öğretim anlaşmalarının uygulanabilirliği öngörüsü gibi farklı kriterleri göz önüne alarak değerlendirmektedir.

Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği değerlendirme aşamasında aşağıdaki kriterlere öncelik verilecektir. Başvuran adaylara puan verilecek ve aynı birimdeki başvuruların puan üstünlüğüne göre asil ve yedek katılımcılar seçilecektir.

 

Ölçüt

Puan

Yabancı Dil Puanı

[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][%][]][[[]][]][]] 25[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]2[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]

2018 yılı ve sonrası ilk defa Erasmus+ KA131 Personel Hareketliliğinden yararlanacak olmak

+25[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]3[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]

2018 yılı ve sonrası Erasmus+ KA131 (KA103) Personel Hareketliliğinden 1 DEFA yararlanmış olmak

+10

2018 yılı ve sonrası Erasmus+ KA131 (KA103) Personel Hareketliliğinden 2 DEFA yararlanmış olmak

+5

2018 yılı ve sonrası Erasmus+ KA131 (KA103) Personel Hareketliliğinden 3 DEFA yararlanmış olmak

0

2018 yılı ve sonrası Erasmus+ KA131 (KA103) Personel Hareketliliğinden 4 DEFA VE FAZLASI yararlanmış olmak

-10

Öğretim Anlaşmasının sisteme eksiksiz ve İngilizce olarak yüklenmesi (Personelin başvuru aşamasında öğrenim anlaşmasını eksik ya da hiç yüklememesi durumunda personelden 25 puan düşürülecektir). Bu belgede mutlaka gidilmesi planlanan ülke ismi belirtilmelidir.

0

Başvuru aşamasında sisteme kabul mektubunu yüklemiş olmak

+10[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]4[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]

ÇAKÜ’deki hizmet yılı (En fazla 10 puan alınabilir)

+10[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]5[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]

Erasmus’a katkı (Birim Erasmus Koordinatörü veya AB Dışı Erasmus programı için anlaşma yapmış olmak) (En fazla 10 puan alınabilir)

5+5[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]6[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]

Engelli personel olmak (Belgelendirilmesi zorunludur)

+10

Gazi personel, şehit ve gazi eş ve çocuğu olmak (Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılımcılar için) (Belgelendirilmesi zorunludur)

+10

Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

+10[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]7[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2021-2025 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi kapsamında Yapay Zekâ ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmiş olmak

+10[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]8[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılmak

-10

 

Not: Hareketliliklerin 31 Temmuz 2025 tarihinde bitmiş olması gerekmektedir.

HİBE

Ülke Grupları

Misafir Olunacak Ülke

Günlük Hibe (Avro)**

1.Grup Ülkeler

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 14. Bölge Ülkeleri

162

2.Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

13. Bölge Ülkeleri

144

3.Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,

Türkiye *

126

 

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

** 14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının [[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][%][]][[[]][]][]]70’i gündelik olarak esas alınmalıdır.

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Hibe Hesaplamaları

Gündelik Hesaplamaları

Personelin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar hesaplanmalıdır.

Personelin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre personel hareketliliği için 2 günden kısa olamaz. (İşletmelerden davet edilen personel için 1 günden kısa olamaz).

Faaliyetten önceki bir seyahat günü ve faaliyeti takip eden bir seyahat günü için bireysel destek hibesi verilebilir.

Seyahat Gideri Hesaplamaları

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

SEYAHAT GİDERİ

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]9[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]] (Avro)

10 ila 99 km arasında

23

-

100 ila 499 km arasında

180

210

500 ila 1999 km arasında

275

320

2000 ila 2999 km arasında

360

410

3000 ila 3999 km arasında

530

610

4000 ila 7999 km arasında

820

-

8000 km veya daha fazla

1500

-

 

Faaliyetten faydalanan personelin hibesi 2 taksitte ödenir. Önce personelin gitmesi öngörülen ülke ve süreye göre hesap edilen toplam hibesinin birinci taksiti (yaklaşık [[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][%][]][[[]][]][]]80) yararlanıcının Avro hesabına yatırılır. İkinci taksit (yaklaşık [[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][%][]][[[]][]][]]20) ise faaliyet dönemi sonunda, personel gerekli belgeleri teslim ettikten sonra Avro hesabına yatırılır. 

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe, kalacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri, şehir içi seyahat giderleri ev sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Söz konusu giderler için ayrıca bir ödeme yapılmaz.

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz. Hafta sonu/resmî tatil günlerinde faaliyet yapılması halinde bu durum eğitim programı ya da katılım sertifikası ile destekleniyorsa ilgili gün/günler için hibe ödemesi yapılabilmektedir. Bu süre herkes için azami 5 gündür.

Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı personelin iş programında karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ile seyahat gerçekleştirdiği günlerin toplamı için hesaplanan tutardır. Karşı kurumla ortaklaşa gerçekleştirilen eğitsel faaliyetin taraflarca imzalanmış eğitim programı ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca seyahat günlerinin belgelendirilmiş olması gerekmektedir.  

Örnek Hesaplama: Macaristan’ın Budapeşte şehrine giden bir personelin hibe hesaplaması: Macaristan 2. grupta bulunan bir ülke olduğu için günlük hibe miktarı 126 Eurodur. Çankırı - Budapeşte arası "1391.22 km" olduğu için seyahat hibe miktarı 275 Euro
Toplam Hibe = [[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]5 x 126[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]] + 275 = 905 Euro

 

NOT: Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dâhil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dâhil olmamasına gerekçe değildir.

İçerme Desteği

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir.

Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye / hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır.

İçerme desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele ilave hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İçerme Desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir.

İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir.

Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.

Başvuru formunda, İçerme Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir.

Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir.
Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir.

Talep edilen hibe, İçerme Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

Erasmus+ içerme desteği başvuru formu hakkında talebinizi ofisimize iletiniz.

 

GÖREVLENDİRME

Başvurunuz Komisyon tarafından onaylandıktan sonra görevlendirme işlemlerinize başlayabilirsiniz. Bunun için Fakültenizin Dekanlığına ya da Yüksekokul Müdürlüğünüze dilekçe vermeniz gerekmektedir. Görevlendirme olurunuz çıktıktan sonra, Koordinatörlüğümüze gelerek Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Sözleşmenizi imzalamanız ve hibe ödemenizin yapılabilmesi için bu belgenin aslının Koordinatörlüğümüze ulaştırmanız gerekmektedir. Ödemenizin aksamaması için birimler arası evrak teslim süresini bizzat takip etmenizi ve elden teslim ederek süreci hızlandırmanızı öneririz.

ÖNEMLİ TARİHLER

TARİH

İÇERİK

19-25 Mart 2024

Başvuru çağrısının web sayfasında yayınlanması ve resmi yazı ile programdan yararlanabilecek personele duyurulması.

 

25 Mart-28 Nisan 2024

Online başvurular: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/   (Başvurular, tarihinde saat bitecektir.)

6 Mayıs 2024

Başvuru yapan personelin değerlendirilerek asıl ve yedek listesinin oluşturulması

 

6 Mayıs 2024

Programdan yararlanmaya hak kazanan personel listesinin web sayfasında yayınlanması

 

17 Mayıs 2024

Olası itirazların değerlendirilmesi

 

20 Mayıs 2024

Hak kazanan personele süreç hakkında bilgilendirme e-maillerinin atılması.

 

31 Temmuz 2025

Personelin Değişimleri Tamamlaması

 

 

NOTLAR

 

 1. Sıralama fakülte/birim/bölüm içinde başvuru sahiplerinin puan üstünlüklerine göre olacaktır.
 2. Personel hareketliliğinden hibesiz olarak da faydalanmak mümkündür. Personelin hibesiz olarak faydalanabilmesi için başvuru yapması şarttır.
 3. Ders verme hareketliliği faaliyetinde, ders verme süresinin en az 8 ders saatini içermesi gerekmektedir. ÇAKÜ Rektörlüğü personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresini 10 saat olarak önermektedir.
 4. Bir üniversiteden kaç bölüm ile anlaşma yapılırsa yapılsın 1 anlaşma puanı verilir. Yapılan anlaşmanın ilanda belirtilen başvuru tarihlerinden önce yapılmış olması gerekmektedir.   Anlaşmanın var olan üniversite ile farklı bölümler için genişletme değil yeni olması şarttır.   Anlaşmadan puan alınabilmesi için yapılan anlaşmanın daha önce puan alınan üniversiteden farklı olması şarttır. Yani her ülke için tek bir anlaşma için puan verilecektir.
 5. Engelli, Gazi ve şehit yakını personele +10 puan verilecektir. (Ek puan ve özel ihtiyaç desteği için https://erasmus.karatekin.edu.tr/tr/2020-ka107-projesi-degerlendirme-kriterleri-32778-duyurusu-icerigi.karatekin ve https://krtknadmn.karatekin.edu.tr/files/erasmus/ozel-ihtiyac-destegi-ek-hibe-talep-formu-personel2_2020.doc

Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilecektir. Engelli personel için gerekirse özel ihtiyaç ek hibe başvurusunda bulunulacaktır.

 1. Toplam puan eşitliği durumunda programdan daha önce faydalanmamış personele öncelik verilir. Bu durumda da eşitlik olması halinde sırasıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi’ndeki çalışma süresi fazla olana, eşit olması halinde de dil puanı yüksek olana öncelik verilir.

NOT: Başvuru süreci tamamen bireysel ve online olarak yürütülecektir. Eksik olan veya güncel olmayan belgeler ve hatalı bilgiyle yapılan başvurular değerlendirme sürecinde tespit edildiğinde ilgili başvurular geçersiz sayılacaktır. Belgelerin tam ve doğru şekilde doldurulması başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Hareketlilikler 2023-1-TR01-KA131-HED-000113022 ve Bartın Üniversitesi Erasmus Konsorsiyum 2023-1-TR01-KA131-HED-000143821 projesinden hibelendirilecektir.

[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]1[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]] Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan; tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]2[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]] Yabancı Dil Puanının belgelendirilmesi gerekmektedir. Yabancı dil puanı başvuru için bir ön koşuldur. Yalnızca puan beyanı yapıp ilgili sınavın belgesini yüklemeyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]3[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]Başvuru sahibi katılım sayısının sadece birinden puan alacaktır.

[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]4[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]] Kabul mektubu hazır olup başvuru esnasında sisteme yükleyen personele 10 puan verilecektir. (Daha önce hareketliliğe katılan personelin aynı üniversiteden davet mektubu yüklememesi ve aynı kuruma gitmemesi beklenmektedir. Daha önce gittiği kurumdan davet mektubu alanlara 10 puan verilmeyecektir.)

[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]5[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]] Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde geçirdiği aktif hizmet süresidir. 10 yıla kadar 1’er puan verilecektir. 10 yıl ve üstüne maksimum 10 puan verilecektir. Hizmet yılı ÇAKÜ personel sisteminden otomatik alınacaktır.

[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]6[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]] Görevde olan birim Erasmus Koordinatörlerine 5 puan ve/veya Erasmus için 2018 sonrası dönemde anlaşma yapan personele anlaşma için 5 puan verilecektir. Bir proje döneminde kullanılan koordinatörlük veya anlaşma puanı, aday seçilemezse bir dahaki başvuru döneminde de geçerli olup daha sonra geçerli olmayacaktır. İlan süreci içerisinde yapılan koordinatör değişiklikleri dikkate alınmayacaktır.

[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]7[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]] 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizin 17 il ve 1 ilçesini 1 (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Elâzığ, Batman, Bingöl, Kayseri, Mardin, Niğde, Tunceli illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesi). https://www.fsm.edu.tr/resim/Dosya/1542478_KA107-KA131_icin_deprem_esneklikleri-v32023-04-13-05-58-37pm.pdf. Daha önce durumunu belgelendirip puan verilen personele başvurusunda bir kez daha durumunu belgelendirmesi halinde ilave puan verilmeyecektir.

[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]8[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]] https://cbddo.gov.tr/SharedFolderServer/Genel/File/TR-UlusalYZStratejisi2021-2025.pdf. Daha önce durumunu belgelendirip puan verilen personele başvurusunda bir kez daha durumunu belgelendirmesi halinde ilave puan verilmeyecektir.

[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]9[[[]][[[]][[[]][]][]][[[]][]][]][[[]][]][]]Hareketlilik gerçekleştiren öğrenci ve personelin karbon salınımını azaltmaya ve hareketliliğin çevresel ayak izine yönelik olarak yeşil seyahat gibi imkânlar teşvik edilmektedir. Yeşil seyahat, seyahatin ana kısmı için otobüs, tren veya araba paylaşımı gibi düşük emisyonlu ulaşım araçları kullanılan seyahat olarak tanımlanır. 
Yeşil Seyahat türünde seyahat tercih eden personele seyahat günleri için de 4 güne kadar bireysel destek verilir.

Yeşil seyahat desteği talep eden yararlanıcıların, görevlendirme ve hibe sözleşmesi gibi belgeleri bu hususta dikkat ederek hazırlamaları gerekmektedir. Ayrıca, faaliyet sonrasında yeşil seyahat araçlarının kullanıldığını kanıtlayıcı belgelerin sunulması zorunludur.

Yayınlanma Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe
Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar