ERASMUS+ KA171 (AB DIŞI) ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARI

ERASMUS+ KA171 ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ

2022-1-TR01-KA171-HED-000080150 PROJESİ

ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA171 (Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler) 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

İLAN TARİHİ                  : 19 MART 2024

SON BAŞVURU TARİHİ: 21 NİSAN 2024 (Saat 17.00’a kadar)

Başvurular, öncelikle https://turnaportal.ua.gov.tr/ adresinden online kayıt yapılarak tamamlanmalıdır.

ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ-STUDENT MOBILITY (SM)

 • Öğrenim hareketliliği

Öğrenci hareketliliğine, yükseköğretim kurumlarında örgün eğitime kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

Hibeler yalnızca aşağıdaki faaliyetlerin takip edilmesi için verilir:

- Türkiye’de yerleşik Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan, tez hazırlıklarını da içeren (fakat öğrenim programını oluşturan araştırma çalışmaları dışında kalan araştırma ödevleri ve harici araştırma çalışmalarının dâhil olmadığı), tam zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmaları,

- Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkelerden birinde bulunan bir yükseköğretim kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan, tez hazırlıklarını da içeren (fakat öğrenim programını oluşturan araştırma çalışmaları dışında kalan araştırma ödevleri ve harici araştırma çalışmalarının dâhil olmadığı), tam zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmaları,

Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) veya buna denk gelen kredi karşılığı iş yükü olduğu öngörülen öğrencidir.

Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği veya zorunlu stajlarını gerçekleştiremez. İsteğe bağlı stajlarda kayıt donduran öğrencinin hareketlilikten yararlanıp yararlanamayacağı hususu yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Kayıt dondurulan dönemde öğrenim veya staj hareketliliği başvurusu yapılabilir.

Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim (SMS)

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyet, proje koordinatörü ve ortağı yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yapmak üzere bir tam akademik yıl için 60 AKTS, iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi/alınması beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.

Doktora Hareketliliği

Doktora öğrencilerinin öğrenme ve eğitim ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek ve fırsat eşitliği yaratabilmek için oluşturulmuştur. Doktora öğrencileri bu hareketlilik türü kapsamında kısa veya uzun dönem öğrenim veya staj hareketliliği gerçekleştirebilecektir.

Öğrenci Hareketliliğinde Süreler

Tek Faaliyet İçin Asgarî ve Azamî Süreler Faaliyetler

Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.

- Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay veya 1 trimester, azamî süre ise 12 tam aydır.

Öğrencinin öğrenim hareketliliği yapacağı yükseköğretim kurumunda 1 trimester süresi 60 günden az ise Yararlanıcı Modülü’ne (Beneficiary Module) bilgiler girilirken açıklama kısmında bu husus belirtilmelidir.

Doktora hareketliliğinde, kısa dönem fiziksel hareketlilik asgari 5 gün azami 30 gündür. Uzun dönem doktora hareketliğinde ise asgari süre 2 ay azami süre 12 aydır. Uzun dönem doktora hareketliliği tamamlayıcı bir staj programını da içerebilir. Uzun dönem doktora hareketliliği, karma hareketlilik olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmî tatiller kesinti olarak kabul edilmez.

Mücbir sebeple faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Bir olay ya da durum mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.

Ev sahibi kurumun uygun görmesi halinde; proje bitiş tarihinden önce bitmek kaydıyla öğrenim hareketliliğinde bahar dönemini müteakip güz döneminde de hareketlilik yapılabilir. Anılan hareketlilik Yararlanıcı Modülü’ne (Beneficiary Module) tek bir hareketlilik olarak kaydedilir, bahar ve güz dönemleri arasındaki boşluklara hibe ödenmez.

Toplam Faaliyet Süresi Sınırı

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa, Erasmus Mundus burslusu olarak yapılan veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı 3 geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur.

Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür.

 İki kademenin birleşik olduğu programlar (bütünleşik doktora gibi) ve 2 kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı (tıp eğitimi gibi) yükseköğretim programlarında toplam faaliyet süresi sınırı 24 aydır.

ERASMUS+ KA171 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SÜRECİ

Yabancı Dil Sınavı

ERASMUS+ Yabancı Dil Yeterlik Sınavı "İNGİLİZCE" dilinde ve iki aşamalı olarak yapılacaktır.

 1. Aşama: 25 NİSAN 2024 PERŞEMBE - Uluslararası Dil Öğrenme Merkezi
  (Sınav saati daha sonra ilan edilecektir)

Bu sınavda öğrencilerin, İngilizce alanından; Dil Bilgisi, Okuma, Yazılı Kompozisyon bilgi ve becerileri ölçülecektir. 1. aşama sınavı toplam 75 puan üzerinden gerçekleştirilecek olup başarı durumuna göre toplam kontenjanın 2 katı öğrenci 2. aşama sınavına davet edilecektir. 2. aşama sınavına davet edilecek 2 katı öğrenci, puan üstünlüğüne göre belirlenecektir.

       2. Aşama: 25 NİSAN 2024 PERŞEMBE - Uluslararası Dil Öğrenme Merkezi
           (Sınav saati daha sonra ilan edilecektir)


1. aşamadan başarılı olan adaylar Erasmus sayfasında ilan edilecektir.
1. aşama sınavından başarılı olan öğrenciler, İngilizce konuşma becerileri bakımından ölçülecektir. Bu aşamada öğrenci en fazla 25 puan alabilecektir.
1. ve 2. Aşamayı başarıyla tamamlayan öğrencilerden en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ERASMUS Programı sıralaması yapılacaktır.
İngilizce puanları [[[]][%][]]50 ve GAB [[[]][%][]]50 ortalamalarına göre öğrencilerden bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ERASMUS Programı sonuç sıralaması yapılacaktır.

NOT: ÖSYM tarafından merkezi yabancı dil sınavına girmiş adayların puanlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

NOT: İlk başvuru aşamasında, akademik birimlere ya da Koordinatörlüğümüze herhangi bir belge çıktısı teslimine gerek bulunmamaktadır.

YABANCI DİL SINAVI KOŞULU GENEL HÜKÜMLER

Koordinatörlüğümüzce alınacak Erasmus hareketlilik başvurularında, düzenlenecek sınava giriş zorunludur.

GENEL HÜKÜMLER

 • Erasmus öğrenci öğrenim hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.
 • Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 2 ila 12 ay arasında kesintisiz bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) gerçekleşmelidir.
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere bir yarıyıl için 30, bir tam akademik yıl için 60 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır, başarısız olunan krediler bir sonraki akademik yıl içerisinde tekrar edilir.
 • Öğrencilerin, başvurmayı düşündükleri üniversitelerin akademik takvimlerini incelemeleri gereklidir. Hem akademik takvim çakışmaları hem de bazı üniversitelerin öğrencileri belirle dönemlerde kabul etmesinden ötürü bu inceleme önem taşımaktadır. Öğrencilerimizin tercih edecekleri üniversitelere başvuruları sırasında aşağıda açıklayacağımız ilan takvimini kontrol edip tercihlerini buna göre yapmaları gerekmektedir.
 • Gidilmesi planlanan üniversite ile ders uyumlulukları kontrol edilmeli, konuyla ilgili Fakülte/Enstitü/Bölüm Erasmus Koordinatörüne danışılmalıdır.

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır:

 • Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
 • Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4.00 ya da 58/100 olması
 • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.50/4.00 ya da 65/100 olması
 • Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde Erasmus öğrenim hareketliliği gerçekleştiremez. Ancak öğrenciler kayıt dondurulan dönemde başvuru yapıp, kaydını aktifleştirdiğinde faaliyetten yararlanabilirler.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına ENGEL değildir.
 • Öğrencilerin puan sıralaması, anabilim dalı / bölüm / fakültelere / enstitülere /yüksekokullara ayrılan kontenjanlara göre ilgili akademik birim içerisinde yapılır.
 • Tüm ölçütler dikkate alınarak hesaplanan toplam puanların eşit olması halinde; akademik başarı notu yüksek olan öğrenciye, akademik başarı notunun da eşit olması halinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.
 • Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERİ

 • Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2024-2025 Güz dönemi öğrenim hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 • Akademik başarı düzeyi: [[[]][%][]]50
 • Dil seviyesi: [[[]][%][]]50(Toplam yüz puan üzerinden)
 • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) (+10 puan)
 • Şehit ve Gazi çocuklarına (+15 puan)
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler kanunu ile 5395 Çocuk koruma kanunu kapsamında haklarında koruma ve bakım kararı alınmış öğrencilere (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından belgelenmek ve başvuru sırasında belgelere eklemek kaydıyla) (+10 puan)

Erasmus puanı oluşturulurken:

Şehit ve gazi çocuklarına

+15

Engelli öğrencilere

+10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10

Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

+10

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5

Daha önce yararlanma (faaliyet başına)

-10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10

Hareketliliğe seçildiği halde, süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10

Geçtiğimiz yıllarda üniversitemiz Erasmus yabancı dil sınavlarına başvurduğu halde girmemiş olanlar

-5

 

ÖNEMLİ UYARI!

Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

KONTENJANLAR

Ülke/Üniversite Adı

Başvuru Yapabilecek Bölümler

Kontenjan

Arnavutluk / University of Tirana

İktisat, İşletme, Finans ve Bankacılık, Tarih, Coğrafya, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat (Y.L), İşletme (Y.L), Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Y.L), Finans ve Bankacılık (Y.L), Tarih (Y.L), Uluslararası İlişkiler (Y.L), Coğrafya (Y.L), Biyoloji (Y.L), Fizik (Y.L), Matematik (Y.L),

1

Azerbaycan / Nakhchıvan State University

İktisat (Doktora), Tarih (Doktora),

1

Fas / International University of Rabat

İktisat (Doktora), Peyzaj Mimarlığı (Doktora)

1

Kosova / University of Prizren

Bilgisayar Müh., İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret, İşletme (Y.L), Orman Müh.

1

Gürcistan / Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

İktisat (DR)

1

Not: İlgili bölüm ve/veya ilgili öğrenim kademesinden başvurmayanlar uygunluk kontrolünde elenecektir.

 

Hibe Desteği, Süre ve Hibe Hesaplamaları

Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları

Öğrencilere yurt dışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurt dışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Faaliyetten faydalanacak öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık Hibe Miktarı (Avro)

Türkiye

1.ve 12.bölgelerde yer alan programla ilişkili olmayan üçüncü ülke

700

 

NOT: Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçerler.

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

İmkânı kısıtlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.

Giden Yönlü Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

İmkânı kısıtlı katılımcı, aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

6) Engelliler

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, 2-12 ay arası hareketliliklerinde aylık 250 avro İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir!

Seyahat Desteği

Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler ile hareketliliklerde öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmektedir.

Seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir.

Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile ev sahibi kurumun bulunduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Öğrencinin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10 ila 99 km arasında

23

-

100 ila 499 km arasında

180

210

500 ila 1999 km arasında

275

320

2000 ila 2999 km arasında

360

410

3000 ila 3999 km arasında

530

610

4000 ila 7999 km arasında

820

-

8000 km veya daha fazla

1500

-

 

Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği

Öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, yukarıdaki tabloda belirtilen hibe miktarına ilaveten 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir.

NOT: Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır.

NOT: KA171 faaliyetinde, öğrencilerin faaliyet süreleri ya tamamen hibelendirilir ya da faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Öğrencilerin faaliyet sürelerinin kısmen hibelendirilmesi mümkün değildir.

 

İçerme Desteği (Inclusion Support)

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele ilave hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İçerme Desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.
Başvuru formunda, İçerme Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir.
Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir.

Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir.

Talep edilen hibe, İçerme Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

Erasmus+ içerme desteği başvuru formu hakkında talebinizi ofisimize iletiniz.

Öğrenciye Yapılacak Ödeme

Seçilen öğrencilerle Yararlanıcı Modülü’nde (BM) hesaplanan azamî hibe miktarını içeren hibe sözleşmeleri imzalanır.

 • Öğrenci ödemeleri, standart öğrenci hibe sözleşmesinde yer aldığı üzere, İlk taksit olarak [[[]][%][]]70’i, geri kalan tutar ise öğrencinin öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur. Ödemeler Avro cinsinden yapılır.
 • Faaliyet tamamlandığında yurt dışında gerçekleşen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam nihai hibesi yeniden hesaplanır. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.

Hibe Kesintisi

 1. Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin sunulmaması durumunda: Katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.
 2. Katılımcı anketinin doldurulmaması durumunda: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam hibenin [[[]][%][]]20’si tutarında kesinti yapılır.
 3. Başarısızlık durumunda: Yükseköğretim kurumu, başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapabilir.

Planlanan Faaliyet Dönemi Tamamlanmadan Dönülmesi

Öğrencilerin, planlanan hareketlilik faaliyetinden erken dönmesi durumunda aşağıdaki olasılıklar söz konusudur:

 1. Hareketlilik türü için bu el kitabında belirtilen asgari sürenin tamamlanması ancak planlanan faaliyet süresinden erken dönülmesi durumunda öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.
 2. Bu el kitabında belirtilen asgari süreler tamamlanmadan hareketlilikten dönülmüşse:
 3. a) Mücbir sebep yoksa: söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Ancak Yararlanıcı Modülüne (BM) bu öğrenci için giriş yapılır. Yapılan ödemeler (varsa seyahat dâhil) iade alınır.
 4. b) Mücbir sebep varsa: söz konusu hareketlilik için seyahat hibesi ile öğrencinin yurtdışında fiilen kaldığı süre karşılığı hibe ödemesi yapılır.

NOT: Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır. 

Hareketlikler 2022-1-TR01-KA171-HED-000080150 PROJESİNDEN HİBELENDİRİLECEKTİR.

1 Programla ilişkili olmayan üçüncü ülkelerde yerleşik yükseköğretim kurumları için ECHE sahibi olma koşulu aranmaz, ancak bu yükseköğretim kurumlarının, kendi ulusal mevzuatları uyarınca bir yükseköğretim kurumu olarak tanınıyor olmaları gerekir. Koordinatör kurumların, ortaklık kurmadan önce potansiyel ortaklarının bu koşulu sağlayıp sağlamadıklarından emin olmaları gerekmektedir.

2 “Mücbir sebep”, taraflardan herhangi birinin Sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan, tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

3 12 aylık süre 360 gün üzerinden hesaplanmaktadır.

4 Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir.

5 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

6 Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

7 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az [[[]][%][]]50 engel oranına sahip engelliler

8 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2022.pdf

9 “Mücbir sebep”, taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan; tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024 Salı
Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba