ERASMUS+ 2023 KA131 STAJ BAŞVURULARI

2023 - 2024 ÖĞRETİM YILI 2023 PROJE YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU ÇAĞRISI

İLAN TARİHİ                : 1 MART 2024

SON BAŞVURU TARİHİ: 21 NİSAN 2024  (Saat 17.00’a kadar)

Başvuru ekranına https://turnaportal.ua.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Staj Hareketliliği: Öğrenciler, yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda, bir kuruluş ya da ilgili başka bir çalışma yerinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Yurtdışındaki stajlar, her eğitim kademesindeki çalışmalar ve yeni mezunlar için desteklenmektedir. Staj hareketliliği, öğretmen adayı öğrencilerin ders verme stajlarını, öğrencilerin araştırma asistanlıklarını ve doktora adaylarının ilgili araştırma faaliyetlerini de içerir. Ufuk Avrupa ile bir birliktelik yaratmak üzere, staj faaliyetleri, çifte finansman yasağına uymak şartıyla Ufuk Avrupa programı tarafından finanse edilen araştırma projeleri kapsamında da yerine getirilebilir. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim programının tamamlayıcı bir parçası olmalıdır.

TANIMLAR

Öğrenci Hareketliliği-Staj

Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı bir öğrencinin akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda veya bir kurum veya kuruluşta staj yapmasıdır. Yükseköğretim kurumunda ders takibi staj olarak kabul edilmez.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır. Bu süre içerisinde askerlik görevini tamamlamak üzere silahaltına alınan yeni mezunların askerlik süreleri 12 aylık bu azami süreye eklenir. Mezuniyet sonrası staj süresi ile öğrencinin aynı kademede gerçekleştirdiği hareketlilik süresi toplamı 12 ayı geçmemelidir.

Yükseköğretim kurumları mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edebilirler. Mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edecek yükseköğretim kurumları, ilgili başvuru döneminde buna ilişkin bir üst yönetim kararı almalı ve bu durumu öğrencilere duyurmalıdır. Başvuru öncesi bu tür bir karar alınmamış ve öğrencilere duyurulmamışsa mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalma seçeneği uygulanamaz

Uygun Staj Yeri Örnekleri:

Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

- bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler

- yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları

- gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları

- ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik

- araştırma enstitüleri

- vakıflar

- okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)

 - kâr amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar

- kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar

- yükseköğretim kurumları (Programla ilişkili ülkelerde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, Programla ilişkili olmayan ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı)

 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en)

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

 

Kayıt Donduran Öğrencilerin Durumu

Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde öğrenim hareketliliği veya zorunlu stajlarını gerçekleştiremez. İsteğe bağlı stajlarda kayıt donduran öğrencinin hareketlilikten yararlanıp yararlanamayacağı hususu yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Kayıt dondurulan dönemde öğrenim veya staj hareketliliği başvurusu yapılabilir.

Öğrenci Hareketliliğinde Süreler

Tek Faaliyet İçin Asgarî ve Azamî Süreler

Faaliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.

Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.

Karma hareketlilikte; karma hareketliliğin tamamlayıcı bir parçası olarak mutlaka zorunlu bir sanal bileşen de olmalıdır. Farklı fiziksel hareketlilik sürelerinden oluşan iki farklı karma hareketlilik senaryosu mevcuttur:

  1. Yurtdışında uzun süre kalınan karma hareketlilik- yurtdışında asgari 2 ay gerçekleştirilen fiziksel hareketliliğin, hareketlilik öncesi veya sonrasında sanal öğrenme ile tamamlandığı karma hareketlilik (öğrenim veya staj hareketliliğindeki öğrenciler için)
  2. Yurtdışında kısa süre kalınan karma hareketlilik-yurtdışında asgari 5 gün ve azami 30 gün gerçekleştirilen fiziksel hareketliliğin, hareketlilik öncesi veya sonrasında sanal öğrenme ile tamamlandığı karma hareketlilik (öğrenim veya staj hareketliliğindeki öğrenciler veya fiziksel hareketliliğin asgari 1-60 gün aralığında olduğu personel hareketliliği için).

Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir.

Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılır. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

Mücbir sebeplerle[1] faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir. Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.

Toplam Faaliyet Süresi Sınırı

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa, Erasmus Mundus burslusu olarak yapılan veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı geçemez.[2] Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir.

Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar fiziki hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 aya kadar fiziki hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür.

Öğrenim hareketliliği faaliyetlerinin, mesleki deneyim elde edilecek staj faaliyeti içerecek şekilde (eşzamanlı veya takiben) gerçekleştirilmesi mümkündür. Stajı da içeren bu faaliyet asgari 2 ay sürmeli ve öğrenim hareketliliği üzerinden hibelendirilmelidir.

BAŞVURU KRİTERLERİ:

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti tüm üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına dâhil olan Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmak amacıyla başvurabilecekleri bir staj programıdır. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı tam zamanlı iş deneyimi elde etmesidir.

Kimler Yararlanabilir?

Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan proje olması durumunda sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde, öğrencinin mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) başvuruyu yapmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Staj faaliyeti doğrudan öğrencinin okuduğu alan ile ilişkili olmalıdır.

 

STAJ YERİNİ NASIL BULACAĞIM?

Staj Arama Veri Tabanları aşağıdaki gibidir:

erasmusintern.org

http://www.iagora.com/work/en/internships

https://graduateland.com/

http://euconnect.org/

https://www.monster.com/geo/siteselection

 

BAŞVURU

Başvurular https://turnaportal.ua.gov.tr/ adresinden e-Devlet şifresi ile yapılacaktır.

2023- 2024 Akademik Yılı 2023 Projesi Erasmus+ Staj Hareketliliği Süresi

  • ÇAKÜ önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri en az 2 ay olmak şartıyla 31 Mayıs 2025’e kadar staj yapabilirler.

BAŞVURU TARİHLERİ

Erasmus+ Kurum Koordinatörü, Ulusal Ajans tarafından açıklanan Erasmus+ Programı başvuru ve raporlama tarihlerine uygun olarak Üniversite içinde geçerli olacak staj başvuru tarihlerini e-mail aracılığı ile Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerine duyurur. Ayrıca, bu tarihler ÇAKÜ internet sayfası aracılığı ve ilanlar ile de üniversitenin tüm mensuplarına ve öğrencilerine ilan edilir.

2023-2024 Akademik Yılı 2023 Projesi Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti için başvuru tarihleri 1 MART 2024-21 NİSAN 2024 olarak belirlenmiştir.

Stajın yapılacağı firma veya üniversiteden alınacak kabul mektubunun en geç 30 TEMMUZ 2024 tarihine kadar Erasmus Kurum Koordinatörlüğü`ne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU ÖN KOŞULLARI

1. Öğrencinin Çankırı Karatekin Üniversitesindeki örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.

2. Genel Not Ortalaması:

Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri için en az 2.20/4.00

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için en az 2.50/4.00 olmalıdır.

3. Staj konusu ve görevleri öğrencinin mevcut eğitim alanı ile ilgili olmalıdır. Bölümde öğrencilerin zorunlu staj sorumluluğunun olması fark etmeksizin tüm bölümlerin öğrencileri Erasmus+ stajından yararlanma hakkına sahiptir.

4. Daha önce Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanan öğrencilerimiz, Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuru yapabilirler ancak öncelik Erasmus+ faaliyet türlerinden hiç yararlanmamış öğrencilerimize verilecektir. Ayrıca daha önce yararlanan öğrencilere toplam yararlanma sayısına göre -10 puan kuralı uygulanacaktır. Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi unsurlar Erasmus+ programından faydalanmasına engel değildir.

5. İmzalanacak anlaşmalar açısından bakıldığında, öğrenci yerleştirmede gönderen yükseköğretim kurumu ile ev sahibi işletme arasında bir ikili anlaşma gerekli değildir. Bütün tarafların dâhil olduğu bireysel öğrenci yerleştirme sözleşmeleri bağlayıcı olacaktır.

GEREKLİ BELGELER

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen tüm aday öğrenciler öncelikle staj yapacakları kurum ve kendi Bölüm Erasmus+ Koordinatörleri ile iletişime geçip staj yapılacak kurumdan Davet Mektubu istemeli ve çalışma programı hazırlamaya başlamalıdırlar.

 

  1. Davet Mektubu (Staj yapılacak kurumdan staj onay belgesi) Staj konusu, kapsamı ve staj tarihleri belirtilmelidir. Ayrıca, kurumun antetli kağıdına yazılmalı, imzalı, mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka belirtilmelidir. (Sınavı geçmeniz durumunda teslim alınacak)

 

      2. Staj Anlaşması (Traineeship Agreement) (Sınavı geçmeniz durumunda teslim alınacak)

  

ERASMUS+ STAJ ÖĞRENCİSİ SEÇİM SÜRECİ

Yabancı Dil Sınavı

 

ERASMUS+ Yabancı Dil Yeterlik Sınavı "İNGİLİZCE" dilinde ve iki aşamalı olarak yapılacaktır.

1. Aşama: 25 NİSAN 2024 PERŞEMBE

Yer ve saat bilgisi başvuru yapanlara bildirilecek ve Erasmus sayfasında ilan edilecektir. 

Bu sınavda öğrencilerin İngilizce alanından; Gramer, Okuma, Yazılı Kompozisyon bilgi ve becerileri ölçülecektir.

1. aşama sınavı toplam 75 puan üzerinden gerçekleştirilecek olup, başarı durumuna göre toplam kontenjanın 2 katı öğrenci 2.aşama sınavına davet edilecektir. 2.aşama sınavına davet edilecek 2 katı öğrenci puan üstünlüğüne göre belirlenecektir.

2. Aşama: 25 NİSAN 2024 PERŞEMBE

1. aşama sınavından başarılı olan öğrenciler, İngilizce speaking becerileri bakımından ölçülecektir. Bu aşamada en yüksek alınabilecek puan 25’tir.

1. ve 2. aşamayı başarıyla tamamlayan öğrencilerden en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere sıralama yapılacak ve asıl ve yedek liste oluşturulacaktır.

Erasmus Sıralama Puanının Hesaplanması

İngilizce puanları %50 ve GAB %50 ortalamalarına göre öğrencilerden bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. 10 kişinin kontenjan dağılımında bölümler arasında eşit dağılım yapılacaktır.  Bölümler için kota koyulacaktır.

Erasmus puanı oluşturulurken;

Şehit ve gazi çocuklarına

+15

Engelli öğrencilere (BELGELENNDİRİLMESİ ZORUNLUDUR)

+10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10

Başvuru esnasında staj kabul mektubu sunma

+10

Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

+10

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5

Daha önce yararlanma (faaliyet başına)

-10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10

Hareketliliğe seçildiği halde, süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10

Geçtiğimiz yıllarda üniversitemiz Erasmus yabancı dil sınavlarına başvurduğu halde girmemiş olanlar

-5

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5

 

  • Öğrencinin yurtdışına çıkış işlemleri, yurtdışında kalınacak yer temin edilmesi, pasaport ve vize işlemleri öğrencinin sorumluluğundadır.
  • Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç- bitiş tarihlerine göre hesaplanır.


Hibeler

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 2 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

İçerme Desteği

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir.
Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye / hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır.


İçerme desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele ilave hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İçerme Desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir.
İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir.

 
Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.
Başvuru formunda, İçerme Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir.

 
Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir.
Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir.


Talep edilen hibe, İçerme Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.


Erasmus+ içerme desteği başvuru formu hakkında talebinizi ofisimize iletiniz.

 

Yeşil Seyahat Desteği


Öğrencilerin yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir.

Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.

 

GÖNDERİLME ÖLÇÜTLERİ

  • Erasmus+ Kurum Koordinatörü, tüm başvuruları derler ve davet mektuplarının uygunluğunu kontrol eder.
  • Erasmus+ Kurum Koordinatörü, Erasmus+ sıralama puanına göre en yüksekten en düşüğe öğrencilerin listesini hazırladıktan sonra Ulusal Ajans tarafından uygun görülmüş kontenjanlar dâhilinde, Erasmus+ staj öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencileri duyurur.
  • Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Faaliyetinden faydalanılmış olunması Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyetinden faydalanılmasına engel değildir.

EĞİTİM ANLAŞMASI (TRAINEESHIP AGREEMENT)

Erasmus+ Staj hareketliliği faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan Erasmus öğrencilerinin staj çalışmalarına ait detaylı çalışma programlarını Erasmus+ bölüm koordinatörleri ve staj kuruluşuyla birlikte hazırlamaları gerekmektedir. Çalışma programı staj süresinin tamamını kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Eğitim anlaşması (Traineeship Agreement) adı verilen bu belgede çalışma programının yanı sıra, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma (AKTS) vs. belirtilmelidir. Zorunlu stajın olduğu bölümlerde öğrencinin Erasmus+ stajının zorunlu staja sayılıp sayılmaması bölümün kararına bağlıdır.

Erasmus+ Bölüm Koordinatörü, Erasmus+ Kurum Koordinatörü, stajdan sorumlu yetkili ve öğrenci olmak üzere tüm taraflarca onaylanan Eğitim Anlaşması (Traineeship Agreement) üç nüsha olmalıdır; bir tanesi öğrencide kalır, 1 tanesi Staj yerine, diğeri de Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne verilir.

ERASMUS+ STAJ ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLIKLARI

Erasmus Bölüm Koordinatörü, Erasmus+ Staj öğrencilerini Eğitim Anlaşması (Training Agreement) ile beraber Staj Sözleşmesi ve Kalite Taahhüdü hakkında bilgilendirir. Öğrenci Erasmus Kurum Koordinatörü ile Staj Sözleşmesi imzalamalıdır. Bu sözleşmede ortaklar, yer, süre ve mali katkı konuları belirtilmelidir. Kalite Taahhüdü ise tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belgedir. 

Erasmus+ Kurum Koordinatörü, tüm Erasmus Staj öğrencilerinin Erasmus hibelerini hesaplar. Söz konusu hibe, öğrencinin staj yapacağı kurumda geçireceği süre üzerinden ve Ulusal Ajans tarafından belirlenen “Mali destek listesi” çerçevesinde hesaplanmaktadır. Erasmus+ Koordinatörlüğü tüm Erasmus Staj öğrencileri için Halkbank’tan Avro hesabı açılma sürecini takip eder ve öğrencilere hak ettikleri Erasmus+ staj hibesinin ödenmesini sağlar. Ödemeler, öğrenciler tüm taraflarca onaylanan Training Agreement’ları ve Staj Hibe Sözleşmelerini koordinatörlüğümüze teslim ettikten sonra Rektörlük onayı ve banka havalesi yöntemi ile gerçekleştirilmektedir.

Seçim Sonuçları

Seçim sonuçları, Erasmus Staj Hareketliliği’ne başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde https://turnaportal.ua.gov.tr/ sistemine e-Devlet şifresi ile giriş yapıldığında ve Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü web sayfasında yayınlanacaktır.

Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Süreci

Öğrenci hareketliliği başvuruları değerlendirmeleri, ilanlar sona erdikten sonra 10 (on) iş günü içerisinde açıklanır. Öğrenci ve personel sonuçlarına itirazlar; sonuçlar açıklandıktan 3 (üç) iş günü içerisinde yapılmalıdır.

Öğrenciler, itirazlarını 3 (üç) gün içerisinde https://cakumer.karatekin.edu.tr/adresine e- posta yoluyla yapabilirler. Erasmus Yabancı Dil sınavı, Üniversitemiz “Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” tarafından yapılmakta olup, yabancı dil sınavı ile ilgili itirazlar, belirtilen süre içerisinde Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne yapılmalıdır. Çankırı Karatekin üniversitesi Erasmus+ Komisyonu, itirazları 10(on) iş günü içerisinde değerlendirir ve nihai sonuçlar Erasmus Kurum Kordinatörlüğünün web sayfasında açıklanır. Kesin liste açıklanıncaya kadar kazanılmış hak gibi bir durum söz konusu değildir.

Erasmus+ Hibesinin Süresi ve Ödenme Şekli

Hibeler o yıl için Ulusal Ajans tarafından belirlenen ve duyurulan şekilde ödenir.

Erasmus+ hibesi alabilmesi için öğrencinin, Kurumlararası anlaşma yapılmış olan yurt dışındaki üniversitede öğrenim hareketliliği için en az iki (2) ile on iki (12) aylık bir zaman diliminde, staj hareketliliği için iki (2) ile on iki (12) aylık bir zaman diliminde, öğrencinin değişimden yararlandığı anlaşmada belirtilen süreyle öğrenimine devam etmesi gerekir. Bu süre içerisinde öğrenciye ödenecek olan aylık hibe miktarı her yıl Ulusal Ajans tarafından belirlenir.

Öğrencinin hak ettiği toplam hibenin ilk dilimi, staj için yüzde 70, öğrenim için yüzde 80 olmak üzere sürecin başında (o yıl için belirlenen miktarın banka hesabına yatması kaydıyla); Öğrenim Anlaşması, Kabul Mektubu, Öğrenci Öğrenim Sözleşmesi, Hesap Bildirim Dilekçesi, ulaşım bileti örneği, vize ve pasaport bilgilerinin teslim edilmesinin ardından öğrenciye ödenir. Ulusal Ajans tarafından, her yıl ilan edilen başarı ölçütlerine göre başarılı olarak süreci tamamlayıp dönen öğrenciye geri dönüş evraklarını tamamlaması kaydıyla (final raporu, transkript, katılım sertifikası ve yasal süresi içerisinde değiştirilen öğrenim anlaşması ve tanınma belgelerinin Koordinatörlüğe öğrenci tarafından teslim edilmesi), hak edilen hibenin kalan dilimi de 45 gün içerisinde ödenir.

Belgeleri Koordinatörlüğe belirtilen süre içerisinde teslim etme yükümlülüğü öğrenciye aittir. Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR)) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

Başarısız olan öğrenci, Ulusal Ajans ve Üniversite tarafından her yıl ilan edilen yükümlülüklere tabidir.

Not 1: Engelli öğrencilere +10 puan verilecektir. (Ek puan ve özel ihtiyaç desteği için tıklayınız.)
Not 2: Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilecektir.

Engelli öğrenciler için gerekli ise özel ihtiyaç ek hibe başvurusunda bulunulacaktır.

Not 3:
Feragat etmek isteyenler sonuçlar açıklandıktan sonra 5 gün içinde feragat edebilirler. Süresi içinde feragat edenlerden yeni dönem başvurularında puan kırılmayacaktır.

Not 4:
Öğrenciler sınavı geçmek kaydıyla hibesiz de faydalanabilirler.

Nıt 5: Tüm ölçütler dikkate alınarak hesaplanan toplam puanların eşit olması halinde; akademik başarı notu yüksek olan öğrenciye, akademik başarı notunun da eşit olması halinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.

Not 6: Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir anadaldan hareketliliğe başvurabilirler.

Not 7: Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.

Not 8: Hareketlilikte bulunmaya hak kazanan asıl ve yedek öğrencilerin Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen uyum sağlama (oryantasyon) eğitimlerine katılması zorunludur.

Hareketlilikler 2023-1-TR01-KA131-HED-000113022 ve Bartın Üniversitesi Erasmus Konsorsiyum 2023-1-TR01-KA131-HED-000143821 projesinden hibelendirilecektir.

[1] "Mücbir sebep", taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan; tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

[2] 12 aylık süre 360 gün üzerinden hesaplanmaktadır.

Yayınlanma Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı