ERASMUS+ KA171 ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

ERASMUS+ KA171 ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ

2022-1-TR01-KA171-HED-000080150 PROJESİ

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

Çankırı Karatekin Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü Erasmus+ KA171 (Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler) 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi için Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler için Öğrenci Staj Hareketliliği ilanına çıkmış bulunmaktadır.

İLAN TARİHİ                  : 6 MAYIS 2024

SON BAŞVURU TARİHİ: 27 MAYIS 2024 (Saat 17.00’a kadar)

Başvurular, öncelikle https://turnaportal.ua.gov.tr/ adresinden online kayıt yapılarak tamamlanmalıdır.

 

NOT: Sadece Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda kayıtlı olan öğrenciler faydalanabilecektir.

NOT: Başvuru aşamasında sistemde davet mektubu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirilecek olup, başvuru aşamasında sisteme davet mektubu yüklemeyen öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

TANIMLAR

Öğrenci Hareketliliği-Staj (SMP)

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurtdışındaki bir üniversitede, işletmede ya da uygun bir iş yerinde staj yapmasından ibarettir.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir.

Bir yükseköğretim kurumunda ders takip edilmesi staj faaliyeti olarak değerlendirilmez. Staj faaliyeti, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerinde gerçekleştirilebilir. Bunun yanında öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde de staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz. Mümkün olduğunca, stajın öğrencinin müfredatının bir parçası olması beklenmektedir. Yükseköğretim kurumları mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edebilirler. Mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalmayı tercih edecek yükseköğretim kurumları, ilgili çağrı yılının başında buna ilişkin bir üst yönetim kararı almalı ve bu durumu öğrencilere duyurmalıdır. Çağrı yılının başında bu tür bir karar alınmamışsa veya öğrencilere duyurulmamışsa mezuniyet sonrası staj faaliyetinin dışında kalma seçeneği uygulanamaz.

Staja ev sahipliği yapabilecek kurum/kuruluşlar aşağıdakilerden biri olabilmektedir:

İş piyasasında ya da eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında aktif olarak faaliyet gösteren özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş:

 • Büyüklüğü ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişim,
 • Yerel, bölgesel ya da ulusal düzeyde kamu kurumları,
 • Ticaret odaları, meslek odaları, sendikalar gibi iş hayatı temsilcileri,
 • Araştırma enstitüleri
 • Vakıflar
 • Okul öncesinden liseye kadar herhangi bir eğitim kademesinde ya da mesleki ve yetişkin eğitimi alanlarında eğitim yapan okul/enstitü/eğitim merkezleri
 • Kâr amacı gütmeyen organizasyonlar, dernekler, sivil toplum örgütleri
 • Kariyer rehberliği sağlayan kurum/kuruluşlar, profesyonel rehberlik ve danışma kuruluşları
 • Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi Türkiye’de yerleşik yükseköğretim kurumları ile ortak yükseköğretim kurumları

 

NOT : Erasmus staj hareketliliği ile öğrenci, bir ortak ülkede, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder. Öğrencinin bölümü ile ilgili olmayan kurum veya kuruluşlardan alınan davetler dikkate alınmayacaktır. Öğrencilerden bölümü ile ilgili alanlarda staj- mesleki deneyim elde etmeleri beklenmektedir.

Staja ev sahipliği yapabilecek kurum/kuruluşlar ile staj mahiyetinin uygun olup olmadığı, bu el kitabından belirtilen hükümler çerçevesinde, eşitlik ve şeffaflık kriterlerine uygun olarak yapılması gereken akademik bir değerlendirmedir.

Aşağıdaki kurum/kuruluşlar ise staj faaliyeti gerçekleştirmek için uygun değildir:

- AB kurumları ve AB organları (Detaylı listeye https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies_en bağlantısından ulaşılabilmektedir.)

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans, Ulusal Erasmus+ Ofisleri vb. kuruluşlar.

Öğrenci Hareketliliğinde Süreler

Tek Faaliyet İçin Asgarî ve Azamî Süreler Faaliyetler

- Staj hareketliliğinde asgari süre 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır.

Staj hareketliliğinde, staj yapılan işletmenin tatil sebebiyle kapalı olması durumunda stajın kesintiye uğraması söz konusu olabilir. İşletmenin kapalı olduğu süre için hibe ödemesi yapılır. Asgarî faaliyet süresinin sağlanabilmesi için staj yapılacak işletmenin kapalı olacağı tarihlerin önceden araştırılması, tatil süresi çıkartıldıktan sonra dahi asgarî sürenin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir.

Mücbir sebeple[[[]][[[]][[[]][]][]]1[[[]][]][]] faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Bir olay ya da durum mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.

Toplam Faaliyet Süresi Sınırı

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa, Erasmus Mundus burslusu olarak yapılan veya 2014-2020 Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile yeni Erasmus+ döneminde (2021-2027) yapılan öğrenci hareketliliği süreleri, toplamda 12 ayı[[[]][[[]][[[]][]][]]2[[[]][]][]] geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur.

Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür.

 İki kademenin birleşik olduğu programlar (bütünleşik doktora gibi) ve 2 kademenin tek bir kademe içerisinde tamamlandığı (tıp eğitimi gibi) yükseköğretim programlarında toplam faaliyet süresi sınırı 24 aydır.

 

ERASMUS+ KA171 STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM SÜRECİ

Yabancı Dil Sınavı

ERASMUS+ Yabancı Dil Yeterlik Sınavı "İNGİLİZCE" dilinde ve iki aşamalı olarak yapılacaktır.

 1. Aşama: Çankırı Karatekin Üniversitesi

30 MAYIS 2024 Perşembe saat 09.00 Uluslararası Dil öğrenme Merkezi

Bu sınavda öğrencilerin, İngilizce alanından; Gramer; Okuma; Yazılı Kompozisyon bilgi ve becerileri ölçülecektir. 1. Aşama sınavı 100 puan üzerinden gerçekleştirilecek ve toplam yabancı dil puanın hesaplanmasında bu aşamadan en fazla 75 puan alınabilecektir.

 1. Aşama: Çankırı Karatekin Üniversitesi

30 Mayıs 2024 Perşembe saat 13.00 Uluslararası Dil öğrenme Merkezi

 1. Aşamadan başarılı olan adaylar Erasmus sayfasında ilan edilecektir
 2. aşama sınavından başarılı olan öğrenciler, İngilizce konuşma becerileri bakımından ölçülecektir. Bu aşamada öğrenci en fazla 25 puan alabilecektir.
 3. ve 2. Aşamayı başarıyla tamamlayan öğrencilerden en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ERASMUS Programı sıralaması yapılacaktır.
  İngilizce puanları 50 ve GAB 50 ortalamalarına göre öğrencilerden bölüm kontenjanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ERASMUS Programı sonuç sıralaması yapılacaktır.

 

NOT: ÖSYM tarafından Merkezi yabancı dil sınavına girmiş adayların puanlarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

NOT: İlk başvuru aşamasında, akademik birimlere ya da Koordinatörlüğümüze herhangi bir belge çıktısı teslimine gerek bulunmamaktadır.

YABANCI DİL SINAVI KOŞULU GENEL HÜKÜMLER

Koordinatörlüğümüzce alınacak Erasmus hareketlilik başvurularında, düzenlenecek sınava giriş zorunludur.

GENEL HÜKÜMLER

 • Erasmus öğrenci staj hareketliliği, Standart veya Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.
 • Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir.
 • Sadece Ilgaz ve Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda kayıtlı olan öğrenciler faydalanabilecektir.
 • Davet mektubunu daha önceden alıp sisteme yükleyen öğrencilerin başvuruları değerlendirilecek olup, davet mektubuna sahip olmadan sistem üzerinden başvuru yapan öğrencilerin başvuruları DİKKATE ALINMAYACAKTIR!

Bu şartı takiben aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır:

 • Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
 • Birinci kademe (ön lisans, lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.20/4.00 ya da 58/100 olması
 • İkinci (yüksek lisans) ve üçüncü kademe (doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.50/4.00 ya da 65/100 olması
 • Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemde Erasmus öğrenim hareketliliği gerçekleştiremez. Ancak öğrenciler kayıt dondurulan dönemde başvuru yapıp, kaydını aktifleştirdiğinde faaliyetten yararlanabilirler.
 • Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına ENGEL değildir.
 • Öğrencilerin puan sıralaması, anabilim dalı / bölüm / fakültelere / enstitülere /yüksekokullara ayrılan kontenjanlara göre ilgili akademik birim içerisinde yapılır.
 • Tüm ölçütler dikkate alınarak hesaplanan toplam puanların eşit olması halinde; akademik başarı notu yüksek olan öğrenciye, akademik başarı notunun da eşit olması halinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.
 • Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.

ERASMUS+ KA171 STAJ HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERİ

 • Öğrenci seçimi, ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir. En yüksek puanı alan öğrenciler bütçe kontenjanı dâhilinde seçilir. 2023-2024 YAZ dönemi staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 • Akademik başarı düzeyi:  50
 • Dil seviyesi:  50(Toplam yüz puan üzerinden)
 • Engelli öğrencilere[[[]][[[]][[[]][]][]]3[[[]][]][]] (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) (+10 puan)
 • Şehit ve Gazi çocuklarına[[[]][[[]][[[]][]][]]4[[[]][]][]] (+15 puan)
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler kanunu ile 5395 Çocuk koruma kanunu kapsamında haklarında koruma ve bakım kararı alınmış öğrencilere[[[]][[[]][[[]][]][]]5[[[]][]][]] (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından belgelenmek ve başvuru sırasında belgelere eklemek kaydıyla) (+10 puan)

 

Erasmus puanı oluşturulurken;

Şehit ve gazi çocuklarına

+15

Engelli öğrencilere

+10

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10

Kendileri veya 1. Derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

+10

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5

Daha önce yararlanma (faaliyet başına)

-10

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10

Hareketliliğe seçildiği halde, süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10

Geçtiğimiz yıllarda üniversitemiz Erasmus yabancı dil sınavlarına başvurduğu halde girmemiş olanlar

-5

 

ÖNEMLİ UYARI!

Daha önce hareketlilikten yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen hareketlilikler için uygulanmaz. Bu uygulama hareketlilikten aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) yararlanmak amacıyla tekrar başvuruda bulunan öğrenciler için geçerlidir.

KONTENJANLAR

Ülke/Üniversite Adı

Başvuru Yapabilecek Bölümler

Kontenjan

Bosna Hersek

Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

4

 

Hibe Desteği, Süre ve Hibe Hesaplamaları

Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları

Öğrencilere yurt dışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurt dışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Faaliyetten faydalanacak öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

 

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık Hibe Miktarı (Avro)

Türkiye

1.ve 12.bölgelerde yer alan programla ilişkili olmayan üçüncü ülke

700

 

NOT: Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli öğrencilerle aynı süreçten geçerler.

Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

 İmkânı kısıtlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.

Giden Yönlü Öğrenci/Yeni Mezun Hareketliliğinde İlave Hibe Desteği

İmkânı kısıtlı katılımcı, aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

3) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim aylığı bağlananlar

4) Şehit/Gazi çocukları

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

6) Engelliler[[[]][[[]][[[]][]][]]1[[[]][]][]]

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65YaşınıDoldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler[[[]][[[]][[[]][]][]]2[[[]][]][]]

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, 2-12 ay arası hareketliliklerinde aylık 250 avro İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir!

Seyahat Desteği

Programla İlişkili Olmayan Üçüncü Ülkeler ile hareketliliklerde öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmektedir.

Seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir.

Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile ev sahibi kurumun bulunduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Öğrencinin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Seyahat Mesafesi

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

500 ila 1999 km arasında

275

320

Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği

Öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, yukarıdaki tabloda belirtilen hibe miktarına ilaveten 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir.

NOT: Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır.

NOT: KA171 faaliyetinde, öğrencilerin faaliyet süreleri ya tamamen hibelendirilir ya da faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Öğrencilerin faaliyet sürelerinin kısmen hibelendirilmesi mümkün değildir.

 

İçerme Desteği (Inclusion Support)

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır. İçerme desteğine gereksinim duyan öğrenci ve personele ilave hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunulması gerekmektedir. İçerme Desteği sahibi katılımcı seçildikten sonra, katılımcının ek hibe talebi varsa, yaklaşık ek masrafları belirlenir ve Merkezden ilave hibe talep edilir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.

Başvuru formunda, İçerme Desteğine niçin ihtiyaç duyulduğunun açıklanması, kanıtlayıcı belgelerin eklenmesi (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva eden doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu) gerekir.

 Forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir.

Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir.

Talep edilen hibe, İçerme Desteği sahibi katılımcının faaliyete katılımını mümkün kılma amacıyla doğrudan ilişkili olmalıdır.

Erasmus+ içerme desteği başvuru formu hakkında talebinizi ofisimize iletiniz.

Öğrenciye Yapılacak Ödeme

Seçilen öğrencilerle Yararlanıcı Modülü’nde (BM) hesaplanan azamî hibe miktarını içeren hibe sözleşmeleri imzalanır.

 • Öğrenci ödemeleri, standart öğrenci hibe sözleşmesinde yer aldığı üzere, İlk taksit olarak 70’i, geri kalan tutar ise öğrencinin öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen katılım belgesi ve kesin gerçekleşen faaliyet süresi ve öğrencinin başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır. Sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapılması söz konusudur. Ödemeler Avro cinsinden yapılır.
 • Faaliyet tamamlandığında yurt dışında gerçekleşen fiili faaliyet süresine ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam nihai hibesi yeniden hesaplanır. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihleri ve pasaportta yer alan giriş-çıkış tarihlerine göre hesaplanır.

Hibe Kesintisi

 1. Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin sunulmaması durumunda: Katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.
 2. Katılımcı anketinin doldurulmaması durumunda: Teknik sebepler haricinde, katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam hibenin 20’si tutarında kesinti yapılır.
 3. Başarısızlık durumunda: Yükseköğretim kurumu, başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapabilir.

Planlanan Faaliyet Dönemi Tamamlanmadan Dönülmesi

Öğrencilerin, planlanan hareketlilik faaliyetinden erken dönmesi durumunda aşağıdaki olasılıklar söz konusudur:

 1. Hareketlilik türü için bu el kitabında belirtilen asgari sürenin tamamlanması ancak planlanan faaliyet süresinden erken dönülmesi durumunda öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.
 2. Bu el kitabında belirtilen asgari süreler tamamlanmadan hareketlilikten dönülmüşse:
 3. a) Mücbir sebep[[[]][[[]][[[]][]][]]3[[[]][]][]] yoksa: söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz. Ancak Yararlanıcı Modülüne (BM) bu öğrenci için giriş yapılır. Yapılan ödemeler (varsa seyahat dâhil) iade alınır.
 4. b) Mücbir sebep varsa: söz konusu hareketlilik için seyahat hibesi ile öğrencinin yurtdışında fiilen kaldığı süre karşılığı hibe ödemesi yapılır.

NOT: Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır. 

  Hareketlikler 2022-1-TR01-KA171-HED-000080150 PROJESİNDEN HİBELENDİRİLECEKTİR.

 

[[[]][[[]][[[]][]][]]1[[[]][]][]] 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az 50 engel oranına sahip engelliler

[[[]][[[]][[[]][]][]]2[[[]][]][]] http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2022.pdf

 

[[[]][[[]][[[]][]][]]3[[[]][]][]] “Mücbir sebep”, taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan; tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

[[[]][[[]][[[]][]][]]1[[[]][]][]] “Mücbir sebep”, taraflardan herhangi birinin Sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan, tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

[[[]][[[]][[[]][]][]]2[[[]][]][]] 12 aylık süre 360 gün üzerinden hesaplanmaktadır.

[[[]][[[]][[[]][]][]]3[[[]][]][]] Önceliklendirme için öğrencinin 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir.

[[[]][[[]][[[]][]][]]4[[[]][]][]] Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

[[[]][[[]][[[]][]][]]5[[[]][]][]] Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Yayınlanma Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi
Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024 Çarşamba